نحوه تولید شیشه سکورت:

ابتدا شیشه را به ابعادی که نیاز است برش داده سپس شیشه را داخل کوره گذاشته

و تا دمای نزدیک ذوب شیشه به آن حرارت می دهند سپس شیشه را خنک می کنند.

این فرایند باعث می شود شیشه کاملا خشک شود و در زمان شکستن به تیکه های بسیار ریز تبدیل می شود.

برای تولید شیشه های بزرگ بهتر است از شیشه دوجداره سکوریت استفاده شود

در صورتی که نیاز به تولید ابعاد بزرگ شیشه دوجداره باشد به علت آنکه شیشه های معمولی

بسیار شکننده تر از هستند باید شیشه سکوریت شود

تا درهنگام حمل و هم در هنگام نصب حتی در زمان شکستن این شیشه آسیب جانی وارد نکند.

شیشه دوجداره سکوریت